DESPRE NOI:

În vederea organizării activităţii de mediere s-a înfiinţat Consiliul de Mediereorganism autonom cu personalitate juridică, de interes public, cu sediul în municipiul Bucureşti. Consiliul de Mediere se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor Legii 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale regulamentului său de organizare şi funcţionare.

În teritoriu, Consiliul de Mediere este reprezentat de Corpurile Profesionale ale Mediatorilor din județele României.

Profesia de mediator este organizată şi funcţionează în baza principiului autonomiei, în limitele competenţelor prevăzute de Legea 192/2006 precum şi in baza Statutului Profesiei de Mediator. Totalitatea mediatorilor autorizaţi din România formează Corpul Profesional al Mediatorilor din România (C.P.M.R). 

Corpul Profesional al Mediatorilor Autorizați din Judeţ (C.P.M.J.) este constituit din toţi mediatorii care au sediul profesional principal înregistrat în judeţul respectiv sau în municipiul Bucureşti. Sediul C.P.M.J este în oraşul de reşedinţă al judeţului, respectiv în municipiul Bucureşti. C.P.M.J din fiecare județ, respectiv din municipiul București, se individualizează prin denumirea “Corpul Profesional al Mediatorilor Autorizați din Judeţ”, la care se adaugă numele judeţului din care face parte, respectiv „Corpul Profesional al municipiului Bucureşti”. C.P.M.J. nu deține personalitate juridică, patrimoniu şi buget propriu. Organele de conducere ale C.P.M.J. sunt preşedintele şi doi vicepreședinți, care îşi desfăsoară activitatea în baza unui contract de mandat încheiat cu Consiliul de Mediere.

Corpul Profesional al Mediatorilor Autorizaţi Judeţeni din România este organizat în 42 de asociaţii profesionale fără personalitate juridică, ce asigură implementarea strategiei Consiliului de Mediere şi o comunicare eficientă, adaptând-o la nivel local, în funcţie de cerinţe.
De asemenea, există un reprezentant ales de mediatori pe lângă Curţile de Apel care asigură un nivel superior de comunicare cu întreg sistemul judiciar.

Preşedinţii celor 42 de asociaţii profesionale judeţene vor constitui Comisia Consultativă a Consiliului de Mediere.

Strategia Consiliului de Mediere îşi propune un răspuns eficient al profesioniştilor în mediere la nevoile societăţii civile în ansamblu şi la nivelul instituţiilor statului, atât centrale cât şi judeţene.
Prin această organizare judeţeană, Corpul Profesional al Mediatorilor, doreşte să răspundă eficient la sistemul judiciar şi la Directivele europene SAL şi SOL, ce se referă la rezolvarea situaţiilor conflictuale dintre consumatori şi producători.

Asigurarea unei permanenţe a mediatorilor pentru fiecare instanţă în cauzele identificate de acestea ca fiind oportune medierii, asigurarea calităţii actului de mediere, practică unitară, monitorizarea activităţii mediatorilor în raport cu instanţele, parchetele şi celelalte instituţii administrativ-teritoriale, în scopul eliminării disfuncţionalităţilor şi stabilirii unei strategii eficiente în relaţia cu sistemul judiciar, sunt doar câteva din avantajele acestui sistem de organizare.

Este evident progresul profesiei şi al mediatorilor care se pun în slujba cetăţeanului contribuind în mod rapid, eficient şi elegant la rezolvarea litigiilor persoanelor fizice, societăţilor, de contencios administrativ etc.

CORPUL PROFESIONAL AL MEDIATORILOR JUDEȚUL IAȘI, a fost constituit în anul 2015 și are ca obiective:

 1. Având în vedere noile modificări ale Legii nr.192/2006 privind medierea și exercitarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare, se impune identificarea nevoilor mediatorului privind exercitarea profesiei în raport cu sistemul public și sistemul privat, prin respectarea celor trei principii care guvernează instituția medierii și anume: a) neutralitate, b) imparțialitate, c) confidențialitate;
 2. Continuarea demersurile necesare în vederea obținerii și închirierii unui spațiu din fondul locativ al Primăriei Iași, pentru Corpul Profesional al Mediatorilor din județul Iași, asigurarea condițiilor necesare pentru exercitarea profesiei de mediator pe baza liberei inițiative și în condiții de concurență, în conformitate cu dispozițiile legale, cu regulile statuare și cu principiile deontologice;
 3. Organizarea activității de mediere și soluționarea conflictelor în materie civilă, comercială și penală cu ajutorul medierii, prin intermediul mediatorilor autorizați din cadrul CPMJ Iași, care au dreptul de exercitare a profesiei;
 4.  Identificarea unor posibilități de atragere a unor donații, sponsorizări, finanțări și alte surse de venit, dobândite în condițiile legii, necesare pentru logistică, chirie spațiu etc;
 5.  În orice conflict, litigiu, susține respectarea, apărarea și promovarea drepturilor, intereselor și libertăților fundamentale ale omului, în concordanță cu legislația națională și internațională în vigoare, asigură garantarea respectării drepturilor constituționale ale cetățenilor;
 6. Promovarea profesiei de mediator și a practicării acesteia prin orice mijloace, cu precădere în mass media, a solidarității medierii alături de celelalte profesii liberale, prin stabilirea de relații de conlucrare cu alte organizații ale profesiilor liberale, promovarea intereselor profesionale ale membrilor săi, asigurarea condițiilor necesare exprimării de către mediatori a opiniilor cu caracter profesional și statutar;                            
 7. Informează publicul interesat cu privire la activitatea de mediere, ca o modalitate voluntară şi facultativă de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator autorizat, în condiţii de neutralitate, imparţialitate şi confidenţialitate, informează persoanele fizice şi juridice asupra posibilităţii şi avantajelor folosirii procedurii medierii;
 8.  Implementarea într-un mod eficient și eficace a noilor modificări ale Legii nr.192/2006 privind medierea și exercitarea profesiei de mediator, prin    implementarea practicii desemnării mediatorilor din oficiu sau de permanență, la instanțele de judecată, la parchetele pe lângă instanțele de judecată și la secțiile de poliție etc;
 9. Facilitează negocierile dintre părţi şi să le sprijină pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile, contribuind astfel, în mod activ la îmbunătăţirea numărului de litigii soluţionate pe cale amiabilă şi descongestionarea instanţelor de judecată competente a soluţiona aceste cazuri;
 10. Inițierea unui dialog interprofesional, pentru prezentarea corectă a problematicii medierii cu reprezentanții organizațiilor altor profesii: notari, avocați, consilieri juridici, executori judecătorești, magistrați. În acest sens, se vor încheia parteneriate cu Camera notarilor Publici Iași, Baroul Iași, Curtea de Apel Iași, Tribunalul Iași, Inspectoratul Județean de Politie Iași, Inspectoratul Școlar Iași, Ordinul Consilierilor Juridici Iași și cu alte autorități și instituții publice naționale. Încheierea unor protocoale sau continuarea celor aflate în derulare, ce au sau vor avea ca obiectiv asigurarea dialogului și a colaborării între profesia de mediator și instituțiile enunțate, în vederea dezvoltării profesiei de mediator, prin: definirea rolului notarului, avocatului și a consilierului juridic în procedura de mediere, inclusiv propunerea de introducere în programa școlară a medierii, cel puțin cu statut de disciplină opțională;            
 11.   Contribuie la încurajarea practicii privind înfățișarea părților Acordului de mediere la instanța de judecată sau la instituția permanentă de arbitraj pentru a cere îndeplinirea procedurilor legale în vederea pronunțării unei hotărâri care să consfințească înțelegerea lor;
 12. Implementarea practicii desemnării mediatorilor din oficiu sau de permanență la instanțele de judecată, la parchetele pe lângă instanțele de judecată și la secțiile de poliție;
 13.     Reactualizarea anuală a Listei mediatorilor autorizați, cu drept de exercitare a profesiei din cadrul CPMJ Iași;
 14. Organizarea de colocvii profesionale, cursuri de perfecționare continuă a mediatorilor pe domenii de specialitate, sesiuni, simpozioane, conferințe la nivel local;
 15.  Îndeplinește orice alte atribuții ce ii sunt conferite prin regulamentul de organizare și funcționare.
 Toate datele despre clienți colectate de CORPUL PROFESIONAL AL MEDIATORILOR JUDEȚUL IAȘI și de către fiecare mediator în parte sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date ( Regulamentul general privind protecția datelor).

 Invităm toți practicienii medierii, să constituim împreună CORPUL PROFESIONAL AL MEDIATORILOR JUDEȚUL IAȘI şi să dăm plus valoare acestei nobile profesii, prin calitatea prestaţiilor noastre în faţa justiţiabililor şi în faţa instituţiilor statului român.

Așa să ne ajute Dumnezeu!

CORPUL PROFESIONAL AL MEDIATORILOR, JUDEȚUL IAȘI

       PREȘEDINTE:

MIHALACHE  GHEORGHE

 
 • Contact: 0748.887.545

MIHĂLACHE I. GHEORGHE

Presedinte - Corpul profesional al Mediatorilor judetul Iasi

 • Contact: 0758.806.800

Ilenuța manița

Vicepresedinte - Corpul profesional al Mediatorilor judetul Iasi

 • Contact: 0746.669.594

gabriela pădurariu

Vicepresedinte si purtator de cuvant - Corpul profesional al Mediatorilor judetul Iasi

 • Contact: 0740.808.596

ștefan Liliana

Reprezentant - Corpul profesional al Mediatorilor judetul Iasi, de pe langa Curtea de apel Iasi

WhatsApp
Trimite un mesaj pe whatsApp
Buna,
Trimite un mesaj pe whatsApp
Powered by