CPMJ Iasi

Invitație la cunoastere

Avantajele Medierii

Medierea economisește timp și bani, (procedura se poate încheia în 2 ore; maximum 3 luni de la data semnării contractului de mediere);

Se evită un proces lung, stresant, costisitor, epuizant și expus publicului;

În urma procedurii de mediere toate părțile câștigă, deoarece cu ajutorul mediatorului, hotărăsc de comun acord soluția finală prin care se va stinge conflictul.

Se evită cheltuielile de judecată și se poate recupera taxa de timbru;

Medierea asigură procedura confidențială;

Prin mediere se poate soluționa latura civilă în toate dosarele penale;

CPMJ Iași

MEDIEREA, reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă,   cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, in conditii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor, potrivit prevederilor Legii nr.192/2006, cu modificările și completările ulterioare, care reglementeaza medierea și organizarea profesiei de mediator.

Medierea se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele şi să le sprijine pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile.

Medierea reprezintă o activitate de interes public. Părţile au dreptul să îşi aleagă în mod liber mediatorul.

MEDIEREA poate fi utilizată în numeroase cazuri, dintre care, cu titlu de exemplu, enumerăm următoarele domenii:

Drept civil: grănițuiri, revendicări, pretenții, evacuări, obligații de a face, raporturi locative, executarea, interpretarea și rezilierea contractelor, somații de plată, etc.

Dreptul familiei: divorțuri, partaje bunuri comune, încredințări de minori, continuarea căsătoriei, comunicarea dintre soți/părinți – copii, exercițiul drepturilor părintești , contribuția părinților la întretinerea copiilor, stabilirea domiciliului copiilor, educația copiilor, relțtia dintre bunici și nepoți etc.

Dreptul penal: plângeri prealabile în cauzele penale care privesc infractiuni pentru care, potrivit legii, retragerea plângerii prealabile sau împacarea părților înlătură răspunderea penală; latura civilă a cauzelor penale.

Litigii de muncă: drepturi bănești, desfacerea Contractului Individual de Muncă, conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractelor individuale de muncă; conflictele în legătură cu executarea contractelor colective de muncă, etc.

Litigii între profesioniști: cu privire la raporturile comerciale.

Dreptul consumatorului: litigii ivite între consumatori și producători, intermediari, etc.

Malpraxisul medical, etc.

Despre malpraxisul medical

În domeniul răspunderii profesionale, se pot soluţiona – prin mediere – conflictele în care se angajează răspunderea profesională a celui care a prestat serviciul – cazurile de malpraxis

Malpraxisul medical este definit de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, ca fiind eroarea profesională săvârşită în exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicând răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare sau farmaceutice.

Malpraxisul medical trebuie abordat din perspectiva pacientului, a medicului, cât şi a companiei de asigurări. Din ce in ce mai mulţi pacienţi îşi cunosc drepturile şi acţionează în consecinţa. Colegiul Medicilor se confruntă cu un volum destul de mare de sesizări şi încearcă să soluţioneze sesizările primite în măsura disponibilității specialiștilor si experților .

Încălcarea unei norme deontologice, fără a produce vreun prejudiciu pacientului, poate atrage răspunderea disciplinară a medicului, însă în situaţia în care conduita culpabilă a medicului are drept rezultat producerea unei pagube pe seama pacientului, intervine răspunderea civilă delictuală pentru malpraxis. Pentru angajarea răspunderii juridice trebuie să existe cumulativ o conduită ilicită, un prejudiciu, legătura de cauzalitate între conduita culpabilă şi rezultatul vătămător, vinovăţie din partea personalului medical şi să nu existe împrejurări sau cauze care înlătură răspunderea juridică.

Implicarea medicului reclamat pentru malpraxis este analizată de către Colegiul Medicilor, doar prin prisma prevederilor Codului Deontologic medical si nicidecum Colegiul nu ia decizii în privinţa prejudiciului produs prin malpraxis. În privinţa răspunderii civile sau penale a medicului se pronunţă instanţa sau organele abilitate, decizia Colegiului constituind doar o proba extrajudiciară.

Avantajele soluţionării cazurilor de malpraxis prin mediere sunt:

–  timpul foarte scurt de rezolvare (prin mediere se ajunge, de regulă, la o soluție în doar câteva ore);

–  confidenţialitatea acestui proces (element important atât pentru pacienţi dar mai ales pentru medici);

–  evitarea răspunderii penale, a răspunderii disciplinare cât şi a răspunderii administrative (pentru medic);

–  costuri reduse.

Este profesionistul care, având la bază o temeinică pregătire universitară și o consistentă experiență profesională, în urma parcurgerii unui curs de formare profesională în domeniul medierii și a promovării examenului de intrare în profesia de mediator, urmat de autorizarea acestuia de către Consiliul de Mediere, dobândește calitatea de MEDIATOR, astfel bucurându-se de prerogativele conferite de legislația în domeniu. Ulterior autorizării, mediatorul are obligația profesională de a urma cursuri de formare continuă, fapt ce denotă înaltul standard de pregătire profesională după care se ghidează profesia de mediator.

DESCARCĂ FORMULARE MEDIERE:

SPUNE NU CONFLICTULUI, ALEGE MEDIEREA

–  în termenul prevăzut de lege pentru introducerea plângerii prealabile;

–  înaintea procesului penal sau a demararii urmăririi penale;

–  dupa începerea procesului penal sau a urmăririi penale;

–  pe tot parcursul procesului penal până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești;

–  puteți apela la mediere și în cazul infracțiunilor pentru care împăcarea părților nu înlătură răspunderea penală;

–  în aceste cazuri este posibilă recupararea prejudiciului înainte de definitivarea procesului penal, prin punerea în executare a acordului de mediere.

 Prin mediere penală se poate soluționa latura civilă (daune morale și materiale) pentru toate faptele de natură penală.

  –   MEDIEREA CONFLICTELOR DE FAMILIE ȘI PARTENERIALE ( divort, împărțirea sau partajul bunurilor, încredințarea minorului, plata

pensiei de întreținere și stabilirea domiciliului minorului);

  –   MEDIEREA CONFLICTELOR DINTRE PĂRINȚI  – COPII MAJORI;

  –   MEDIEREA CONFLICTELOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNT;

  –   MEDIEREA CONFLICTELOR INTRE DIVERSE INSTITUȚII FINANCIARE ȘI  BANCARE; COMERCIALE (somații de plată, pretenții, obligații contractuale ) SI  CIVILE (partaje, moșteniri, succesiuni);

  –   MEDIEREA CONFLICTELOR  LOCATIVE, DE VECINĂTATE, COMUNITARE,  INTERETNICE SPECIFICE ȘI INTERCONFESIONALE;

  –   MEDIEREA CONFLICTELOR  ÎNTRE RUDE, VICTIMĂ ȘI AGRESOR;

  –   MEDIEREA CONFLICTELOR DE MUNCĂ, SĂNĂTATE – MALPRAXIS;

  –   MEDIEREA CONFLICTELOR REFERITOR LA PROTECȚIA MEDIULUI, LA PROTECȚIA CONSUMATORULUI;

  –  MEDIEREA ÎN CAZUL ACCIDENTELOR DE CIRCULAȚIE CU AVARII UȘOARE.

Cum poți deveni mediator?

În art.12 alin. 4 si 5, Legea 192/2006, cu modificările ulterioare, de organizare a medierii și a profesiei de mediator se arată că:

(4)  Profesia de mediator se exercită numai de către persoana care a dobândit calitatea de mediator autorizat, în condiţiile prezentei legi.

(5)  Exercitarea profesiei de mediator de către persoane care nu au dobândit calitatea de mediator autorizat, în condiţiile prezentei legi, constituie infracţiune şi se sancţionează potrivit legii penale.”

Poate fi mediator persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. a) are capacitate deplină de exerciţiu;
 2. b) are studii superioare;
 3. c) are o vechime în muncă de cel puţin 3 ani sau a absolvit un program postuniversitar de nivel master in domeniu, acreditat conform legii si avizat de Consiliul de mediere;
 4. d) este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activităţi;
 5. e) se bucură de o bună reputaţie şi nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei;
 6. f) a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, în condiţiile legii, cu exceptia absolventilor de programe sau un program postuniversitar de nivel master în domeniu, acreditat conform legii şi avizat de Consiliul de mediere;
 7. g) a fost autorizată ca mediator, în condiţiile prezentei legi. (Art.7, Legea 192/2006), cu modificările ulterioare.

Autorizarea ca mediator înseamnă alegerea unei formele de exercitare ale profesiei dintre următoarele: birou de mediator, societate civilă de mediatori asociați, birou de mediatori asociați, sau în cadrul unei organizaţii neguvernamentale, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege. 

Mediatorul sau mediatorii asociaţi, titulari ai unui birou, pot angaja traducători, jurişti, alt personal de specialitate, precum şi personal administrativ şi de serviciu necesar activităţii de mediere.

Art. 68, alin. 1. – În cauzele penale, medierea trebuie să se desfășoare astfel încât să fie garantat dreptul oricărei părți la asistența juridică și dacă este cazul, la serviciile unui interpret.

      Art. 68,  alin. 2 – În cazul minorilor, garanțiile prevăzute de lege pentru desfășurarea procesului penal trebuie asigurate, în mod corespunzător, și în cadrul procedurii de mediere.

      Art. 69,  alin. 2 – Dacă procedura de mediere a fost declanșată în termenul prevăzut de lege pentru introducerea plângerii prealabile, acest termen se suspendă pe durata desfășurării medierii. Dacă părțile aflate În conflict nu s-au împăcat, persoana vătămată poate introduce plângerea prealabilă în același termen, care îsi va relua cursul de la data întocmirii procesului verbal de închidere a procedurii de mediere, socotindu-se și timpul scurs înainte de suspendare.

 

           Art. 70,  alin . 1 – În cazul în care medierea se desfășoară dupa începerea procesului penal, urmărirea penală sau, după caz, judecata se suspendă, în temeiul prezentării de către părți a contractului de mediere.

      Acordul de mediere și procesul verbal întocmit potrivit prezentei legi, prin care se închide procedura medierii, trebuie să arate dacă  părțile au beneficiat de asistența unui avocat  și de serviciile unui interpret, ori după caz, să menționeze faptul că au renunțat expres la acestea.

      Avocații trebuie să își sfătuiască clienții să apeleze la mijloacele alternative de soluționare a cauzelor, conform pct. 3.7.1 din Codul lor deontologic și care este normă obligatorie potrivit art. 10 din Statutul avocaților.

      Judecătorii, procurorii, lucrătorii de poliție judiciară și arbitrii judiciari, trebuie să prezinte părților, posibilitățile și avantajele folosirii medierii, conform art. 6 din Legea nr. 192/2006, cu modificările ulterioare.

      Notarii trebuie să verifice condițiile de validitate ale acordurilor de mediere ajunse în fața lor, conform art. 78, din Legea nr. 36/1995.

 1. Lovirea sau alte violenţe (art.193);
 2. Vătămarea corporală din culpă (art.196);
 3. Violenţa în familie (art. 199);
 4. Ameninţarea (art. 206);
 5. Hărţuirea (art. 208);
 6. Violul (art.218 alin.(1) si alin. (2);
 7. Agresiunea sexuală (art. 219);
 8. Hărţuirea sexuală (art. 223);
 9. Violarea de domiciliu (art. 224);
 10. Violarea sediului profesional (art. 225);
 11. 1 Violarea vieţii private (art. 226);
 12. Divulgarea secretului profesional (art. 227);
 13. Furtul (art. 228);
 14. Furtul calificat (art. 229);
 15. Furtul în scop de folosință (art. 230);
 16. Plângerea prealabilă și împăcarea (art. 231);
 17. Sancționarea tentativei (art. 232);
 18. Abuzul de încredere (art. 238);
 19. Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor (art. 239);
 20. Bancruta simplă (art. 240);
 21. Bancruta frauduloasă (art. 241);
 22. Gestiunea frauduloasă (art. 242);
 23. Însuşirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor (art. 243);
 24. Înşelăciunea (art. 244);
 25. Înşelăciunea privind asigurările (art. 245);
 26. Distrugerea (art. 253 alin.(1) și alin.(2));
 27. Tulburarea de posesie (art. 256);
 28. Asistenţa şi reprezentarea neloială (art. 284);
 29. Nerespectarea hotărârilor judecătorești (art. 287);
 30. Violarea secretului corespondenţei (art. 302);
 31. Abandonul de familie (art. 378);
 32. Nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului (art. 379);
 33. Împiedicarea exercitării libertăţii religioase (art. 381);
 34. Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale (art. 5, 8);
 35. Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenție, republicată (art. 58, 59);
 36. Legea nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor, (art. 50 si art. 52);
 37. Legea nr.16/1995 privind protecția topografiilor produselor semiconductoare republicată (art. 38 (1);
 38. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (art.141);
 39. Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice (art.90);
 40. 4 O.U.G. nr. 31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii (art.6 alin.10);
 41. O.U.G. nr. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși, republicată (art.12 alin.1);
 42. Legea nr. 191/2003 privind infracțiunile la regimul transportului naval (art. 24);
 43. Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violenței în familie, republicată (art. 32);
 44. Legea nr. 62/2011 a dialogului social, republicată, art. 218, alin.1 si 2.

Ce spun clientii

Conflictul meu, s-a solutionat, prin intermediul dvs. si pot sa zic ca sunt foarte multumita de rezultate. Multumesc frumos!
Andreea C.
Totul s-a solutionat foarte rapid. Dovada de profesionalism si incredere indeplina. Multumim frumos!
Claus H.

SOȚII POT APELA LA MEDIATOR!

Pentru o corectă informare a opiniei publice cu privire la subiectul Deciziei ÎCCJ Nr. 33/9 12.2019 publicată în Monitorul Oficial al Românieisub Nr. 144/24 februarie 2020, Consiliul de Mediere face următoarele precizări:

La mediator, soții pot apela fie pentru încercarea stingerii conflictului dintre ei – prin împăcare, fie în vederea convenirii asupra modalității de desfacere a căsătoriei și  rezolvării aspectelor accesorii acesteia:

- modalitatea exercitării drepturilor părintești;

-programul de vizită al minorilor;

- numele purtat de soți după divorț;

- partajul bunurilor comune;

- stabilirea locuinței/domiciliului minorilor;

- contribuția părinților privind creșterea și educarea minorilor;

- alte drepturi de care părțile pot dispune, etc. (Pct. 5,7, 19 și 26 din Deciziei ÎCCJ Nr. 33/9 12.2019)

Parteneri

www.fix-service.ro

Administrator website

www.cmediere.ro

Consiliul de mediere

WhatsApp
Trimite un mesaj pe whatsApp
Buna,
Trimite un mesaj pe whatsApp
Powered by